Vedtægter for Gadstrup Motion

§ 1 Foreningen
Gadstrup Motion er en forening under Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har
hjemsted i Roskilde Kommune. GIF er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF),
Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union (RIU).
Gadstrup Motion blev stiftet den 20. april 2005.

§ 2 Formål
Formålet er at give borgerne mulighed for at dyrke en bred vifte af motionsformer via
fleksible og målrettede tilbud primært i et motionsrum, men også vedholdtræning og
andre arrangementer, for derigennem at medvirke til øget tiltrækning og fastholdelse
af medlemmer i GIF.

Formålet er specifikt at:
• tilbyde borgere i lokalområdet motion i form af holdtræning og individuel
træning i et motionsrum på en tidsmæssig fleksibel måde
• tilbyde lejlighedsarrangementer med motion som formål
• styrke fællesskabet mellem borgere i nærområdet til Ramsøhallen, Gadstrup
IF, institutioner i Snoldelev og Gadstrup og ansatte på virksomhederne
• skabe muligheder for, at det stigende problem med overvægt, sukkersyge og
dårlig fysik pga. inaktivitet kan forebygges og bekæmpes
• skabe mulighed for at borgere lokalt kan udføre skadeforebyggende træning
samt målrettet genoptræning

§ 3 Medlemsforhold
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 12 år og tilslutter sig foreningens
formål og betaler kontingent eller er frivillig.

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer.

Ethvert medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens
aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter
vedtægterne. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder
bestemmelsen i § 8.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige
bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og
bestemmelser, som er fastsat af den eller de organisation(er), som foreningen er
tilsluttet.

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 12 år. Ved optagelse af
umyndige medlemmer, kan bestyrelsen kræve skriftligt samtykke fra forældre eller
værge.

Ved særlige arrangementer, kan personer under 12 år deltage. Bestyrelsen skal
godkende, hvornår der er tale om et sådant arrangement.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse sker ved betaling af kontingent eller ved at være frivillig. For
medlemmer under 18 år kan bestyrelsen kræve skriftligt samtykke fra forældre eller
værge. Indmeldelsen er gældende for den periode, der er betalt kontingent.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse sker, når man ikke betaler kontingent, eller ved henvendelse til
bestyrelsens medlemsansvarlige.

§ 6 Betalingsform
Kontingent, indbetalingsform og opkrævningsprocedurer fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Udelukkelse
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, hvis vedkommendes opførsel strider
mod foreningens ordensregler.

Såvel i sagen om udelukkelse som eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt
inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende
ordinære generalforsamling i Gadstrup Motion og på GIFs generalforsamling.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal inden GIFs
generalforsamling (så kan uafklarede spørgsmål videresendes til dette møde).

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer
bestyrelsen har inviteret.

Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel med opslag på hjemmesiden og i motionsrummet samt ved mail.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
indsendt til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Indkomne forslag udsendes til bestyrelsen og opslås på hjemmesiden
senest 8 dage før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, stemme på generalforsamlingen.

Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder/værge.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion,
vedtægtsændringer og foreningens ophør.

Blanke stemmer tæller altid med som gyldigt afgivet stemme.

Der skal foretages skriftlig afstemning, når bare et medlem ønsker det.

§ 9 Dagsorden – generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af
4 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år
2 suppleanter
2 revisorer og 1 revisor suppleant
7. Eventuelt

Der vælges en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen og som bestemmer
afstemningsmåden. Dog skal afstemningen og valg foregå skriftligt, hvis bare et
medlem ønsker det.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, revisorer og suppleanter for et år.
Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkomne ordinære
generalforsamling.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver eksklusion,
vedtægtsændringer og foreningens ophør kvalificeret majoritet – jf § 8, § 16 og § 17.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år. Mindst 3 medlemmer skal
dog være fyldt 18 år, da formand, næstformand og kasseren skal være myndige.
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt eller
mundtligt tilsagn om, at vedkommende vil vælges til den foreslåede post.

Personer, der vælges til revisorer og revisorsuppleanter, skal også være fyldt 18 år.

Afstemningen skal, hvis blot et medlem forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og
underskrives af dirigenten.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske
herom. Henvendelsen skal indeholde begrundelse for den ekstraordinære
generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes indenfor 1 måned efter den
skriftlige henvendelse.

Mødets ledelse, afstemning m.m. skal følge de samme bestemmelser som for den
ordinære generalforsamling.

§ 12 Bestyrelsen – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer den i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen af
den ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen ligeledes
på den ordinære generalforsamling. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige år,
mens 4 andre bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige år. Suppleanter, der
indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkomne ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og
3 ordinære bestyrelsesmedlemmer.

§ 13 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller
næstformanden er til stede.

Dagsorden udarbejdes og udsendes af formanden eller næstformanden til
bestyrelsen senest 4 dage før bestyrelsesmødet. Der tages referat af bestyrelsens
møder. Referatet fra de åbne punkter offentliggøres på hjemmesiden.

Ved økonomiske dispositioner over 20.000 kr. kræves underskrift af 4
bestyrelsesmedlemmer.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal lånoptagelser på mere end 300.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Foreningens midler må ikke bruges i spekulativt øjemed – herunder køb af aktier,
fremmed valuta mm. Midler kan dog anbringes i danske obligationer efter
bestyrelsens godkendelse.

Såfremt et medlem af bestyrelsen gentagne gange udebliver fra de af bestyrelsen
fastsatte møder, kan et flertal af bestyrelsen beslutte at indkalde en suppleant i
stedet.

Et bestyrelsesmedlem repræsenterer foreningen i GIF.

Generelle problemstillinger, i relation til Roskilde Kommune, varetages som
udgangspunkt af GIF’s formand.

§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal i rimelig tid inden den ordinære generalforsamling afgive
driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse
og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

Foreningens godkendte regnskab og status forelægges til orientering på GIF’s
ordinære generalforsamling.

§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer – jf. § 9.

Revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det
samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status
forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.

§ 16 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/5
stemmer for forslaget.

§ 17 Foreningens ophør
Beslutning om foreningens ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt
indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede samt at mindst 4/5 af de afgivne
stemmer er for forslaget.

Er flertallet her 4/5 for foreningens ophør, indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling 4 til 8 uger efter den første generalforsamling, hvor 4/5
stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Ved foreningens ophør og hvis der ikke oprettes en ny forening evt. ved
sammenlægning, afgør generalforsamlingen, hvordan aktiver/materiel kan anvendes
til almennyttigt idrætsarbejde i Roskilde Kommune.

Vedtægterne blev første gang godkendt på den stiftende generalforsamling den 20.
april 2005. De er løbende ændret, senest på den ordinære generalforsamling den 7.
marts 2022.

14. marts 2022           Anders Pilegaard
Dato                             Dirigent