Vedtægter for Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening (Gadstrup IF)

Gadstrup Motion

Opbygget efter DGI´s vejledning om idrætsforeningers vedtægter.

1 Foreningen
Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union (RIU) Afdelingen er stiftet den 20. april 2005.

2 Formål
Afdelingens formål er at give borgerne mulighed for at dyrke en bred vifte af motionsformer via fleksible og målrettede tilbud primært i et motionsrum, men også vedholdtræning og andre arrangementer, for derigennem at medvirke til øget tiltrækning og fastholdelse af medlemmer i Gadstrup IF.

Formålet er specifikt at:

  • tilbyde borgere i lokalområdet motion, i form af holdtræning og individuel træning i et motionsrum på en tidsmæssig fleksibel måde
  • tilbyde lejlighedsarrangementer med motion som formål
  • styrke fællesskabet mellem borgere i nærområdet til Ramsøhallen, Gadstrup IF, institutioner i Snoldelev og Gadstrup og ansatte på virksomhederne
  • skabe muligheder for, at det stigende problem med overvægt, sukkersyge og dårlig fysisk pga. inaktivitet kan forebygges og bekæmpes
  • skabe mulighed for at borgere lokalt kan udfører skadeforebyggende træning samt målrettet genoptræning

3 Optagelsesbetingelser
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 15 år. Ved optagelse af umyndige medlemmer, kan bestyrelsen kræve skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Enhver, der er fyldt 15 år, kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejdet.

Dog kan der, ved særlige arrangementer, deltage personer under 15 år. Bestyrelsen skal have godkendt, hvornår der er tale om et sådant arrangement.

4 Indmeldelse
Indmeldelse sker ved betaling af kontingent. For medlemmer under 18 år kan bestyrelsen kræve skriftligt samtykke fra forældre eller værge. Indmeldelsen er gældende for den periode, der er betalt kontingent.

5 Udmeldelse
Udmeldelse sker automatisk, når man ikke betaler kontingent, ellers ved henvendelse til bestyrelsens sekretær.

6 Betalingsform
Kontingent, indbetalingsform og opkrævningsprocedurer fastsættes af bestyrelsen for afdelingen.

7 Udelukkelse
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens ordensregler.

Såvel i sagen om udelukkelse som eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på først komne ordinære generalforsamling i Gadstrup Motion og på hovedforeningens generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned (så kan uafklarede spørgsmål videresendes til Gadstrup IF på deres generalforsamling i marts.)

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen ellers måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel med opslag på hjemmesiden, i motionsrummet, i Ramsøhallen og ved annoncering i lokalavis.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udsendes til bestyrelsen og opslås på opslagstavlen i motion­s­rummet og på opslagstavlen i Ramsøhallen senest 8 dage før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Alle medlemmer har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og afdelingens ophør.

Blanke stemmer tæller altid med som gyldigt afgivet stemme.

Der skal foretages skriftlig afstemning, når bare et medlem ønsker det.

9 Dagsorden – generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af

4 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år
2 suppleanter
2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Eventuelt

Der vælges en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen og som bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen og valg foregå skriftligt, hvis bare et medlem ønsker det.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, revisorer og suppleanter for et år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkomne ordinære generalforsamling.

10 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver eksklusion, vedtægtsændringer og afdelingens ophør kvalificeret majoritet – jf § 7, § 16 og § 17.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret jvf § 8. For at blive valgt til formand skal man dog være 18 år ligesom mindst et andet bestyrelsesmedlem skal være 18 år, da kassereren også skal være myndig. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil vælges til den foreslåede post.

Afstemningen skal, såfremt blot et medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Henvendelsen skal indeholde begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes indenfor 1 måned efter den skriftlige henvendelse.

Mødets ledelse, afstemning m.m. skal følge de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

12 Bestyrelsen – valg
Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen ligeledes på den ordinære generalforsamling.  3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige år, mens 4 andre bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved først komne ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan konstituere formandsposten efter bestyrelsens behov.

13 Tegningsret
Afdelingen tegnes af formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Der udsendes dagsorden udarbejdet af formanden for Gadstrup Motion.

Dagsorden udsendes af formanden eller næstformanden til bestyrelsen senest 4 dage før bestyrelsesmødet. Der tages referat af bestyrelsens møder. Referatet fra de åbne punkter offentliggøres.

Ved økonomiske dispositioner over 20.000 kræves underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelser på mere end 300.000 kr. godkendes af general­forsamlingen.

Foreningens midler må ikke bruges i spekulativt øjemed – herunder køb af aktier, fremmed valuta mm. Midler kan dog anbringes i danske obligationer efter bestyrelsens godkendelse.

Såfremt et medlem af bestyrelsen gentagne gange udebliver fra de af bestyrelsen fastsatte møder uden afbud eller rimelig grund, kan et flertal af bestyrelsen beslutte at indkalde en suppleant i stedet.

Formanden er medlem af Gadstrup Idrætsforenings hovedbestyrelse (GIF).

Generelle problemstillinger, i relation til Roskilde Kommune, varetages af GIF’s formand.

14 Regnskab
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal i rimelig tid inden den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Afdelingens godkendte regnskab og status forelægges til orientering på GIF’s ordinære generalforsamling.

15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer – jf. § 9.

Revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

16 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/5 stemmer for forslaget.

17 Afdelingens ophør
Beslutning om afdelingens ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede samt at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er flertallet her 4/5 for afdelingens ophør, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 8 uger efter, hvor 4/5 stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Ved afdelingens ophør og såfremt der ikke oprettes en ny afdeling evt. ved sammenlægning, afgør generalforsamlingen, hvordan aktiver/materiel kan anvendes til almennyttigt idrætsarbejde i Roskilde Kommune.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. april 2005 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 28. februar 2019

________________________________________________________________
Dato                            Dirigent